Soczewki kontaktowe – soczewki miesięczne

Soczewki kontaktowe - soczewki miesięczne

Gdy światło przechodzi poprzez wąskie szczeliny lub w otoczeniu brzegów zasłon, występują bar­dzo wyraźne odstępstwa od prostoliniowości rozchodzenia się światła. W obrazie otrzyma­nym na ekranie ustawionym w pewnej odle­głości za szczeliną oświetloną poprzezpunkto­we źródło dostrzec możemy jasny obszar znacz­nie większych rozmiarów, niż oczekiwać żeby mo­żna na podstawie rozmiarów szczeliny i prostoliniowego rozchodzenia się światła. Obszar oświetlony jest tym szerszy, im szczelina jest węższa.Przy tym na ekranie zaobserwować mo­żemy strukturę polegającą na pojawieniu się (przy oświetleniu światłem jednobarwnym) pe­riodycznie rozłożonych różnic jasności. Zjawisko rozprzestrzeniania się światła oprócz obszar cienia geometrycznego nosi nazwę dyfrakcji, czyli ugięcia światła. Wystąpienie struktury jest skutkieminter­ferencji, czyli nakładania się wiązek świa­tła. Oba te zjawiska są charakterystyczne dla procesów falowych i stanowią doświadczalną podstawę dla falowej teorii światła.

Zjawisko dyfrakcji znajduje swe wytłuma­czenie w stosującej się ogólnie do ruchu falo­wego zasadzie Huygensa. Według niej każdy punkt środowiska, do którego dochodzi fala, staje się źródłem elementarnej fali kuli­stej. Powierzchnie tych fal elementarnych na­kładają się,tworząc nową powierzchnię falową.

Pogląd o prostym nakładaniu się czołowych elementów fal cząstkowych zastąpił w późniejszym czasie A. J. Fresnel poglądem o interferencji fal do­chodzących do danego punktu przestrzeni ze wszystkich źródeł elementarnych. W ten sposób usunięto poważne trudności, jakie napotykała teoria Huygensa w jej pierwotnej formie.

Wąska szczelina liniowa wydziela z powierz­chni fali stosunkowo niewielką liczbę źródeł elementarnych, a skutkiem nałożenia się fal poprzez nie wysianych jest fala o powierzchni czo­ła zbliżonej do walca, którego osią jest wspom­niana szczelina.

Zjawisko interferencji światła w najwyraź­niejszej i najprostszej formie można zaobserwo­wać w doświadczeniach T. Younga. Obser­wujemy tu wynik nałożenia się jednobarwnych wiązek światła, wychodzących z dwóch wą­skich, liniowych, równoległych szczelin, oświetlonych poprzezliniowe źródło światła.


Ocena: 3/5 (1 głosów)  


Szczegóły wpisu:


Odwiedziny botów:
  • googlebot: 38 (ostatnio: 10.04.2019 12:22:04)
  • yahoo: 3 (ostatnio: 25.09.2015 14:43:20)

Podlinkuj wpis:

Dodaj komentarz